Pikler-Loczy: Moviment en llibertat. (Bilingüe)

wikipedia
Extreta de wikipedia

Emmi Pikler era pediatra. El seu treball li va portar fins a la “Llar Infantil” del carrer Lóczy (després “Institut Lóczy”), a Budapest. Allí vivien xiquets i xiquetes les famílies dels quals no podien cuidar. El primer objectiu d’Emmi va ser que aquells xiquets i xiquetes trobaren el Lóczy una vertadera llar: cobrint les seues necessitats d’aliment, son i higiene, però també de relació, d’afecte i de moviment/joc. Va ser a través de l’observació d’aquests moviments que Emmi va començar a observar, registrar i reflexionar sobre l’activitat quotidiana de tots aquells bebès. Aquesta observació li va permetre anar desenvolupant i demostrant les seues tesis sobre el xiquet com ser autònom en allò referent als aprenentatges (tant motrius com de descobriment del món) que es realitzen dels 0 als 3 anys, i desenvolupar un mètode basat en la plena llibertat de moviments del bebè.

Principis bàsics de la pedagogia Pikler-Loczy.

 • S’entén el desenvolupament infantil com naturalment programat.
 • Des del naixement, l’ésser humà és un ésser actiu.
 • Jugar és una necessitat bàsica infantil.
 • Per a centrar-se en el moviment i el joc, el bebè necessita tenir les necessitats bàsiques cobertes i un entorn adequat.
 • Els elements i factors de l’entorn poden actuar com facilitadors o com obstaculitzadors.
 • El xiquet o xiqueta actua amb llibertat quan deixem d’incitar-li.
 • Ha d’existir una relació afectiva positiva amb la persona adulta per a aconseguir la seguretat que necessita.
 • Per mitjà de l’acció, el xiquet o xiqueta va adquirint coneixement del seu esquema corporal i dimensions espacials.
 • La percepció que el xiquet o xiqueta adquireix del seu cos posicionat en l’espai, actuant per si mateix sobre objectes i interactuant amb persones és un element constitutiu de la seua personalitat.

Fases del desenvolupament.

Segons les observacions de la dra. Pikler, tots els xiquets passen per 10 fases diferenciades des del naixement fins a l’adquisició de la marxa, que es componen de gran diversitat de postures intermèdies. Aquestes fases es van sumant a les anteriors segons van apareixent, creant esquemes d’acció cada vegada més complexos.

 • FASE 1: Des de la postura decúbit dorsal fins a situar-se intencionadament de costat, mantenir-se, i tornar a la postura inicial.
 • FASE 2: És capaç de girar de cap per avall.
 • FASE 3: És capaç de girar de cap per avall, i tornar a la posició dorsal.
 • FASE 4: Repta.
 • FASE 5: Gateja.
 • FASE 6: És capaç d’asseure’s.
 • FASE 7: Pot agenollar-se.
 • FASE 8: Es posa dempeus, amb suports.
 • FASE 9: Comença a donar passos sense suports.
 • FASE 10: Camina.

Pikler marcava uns temps molt amplis per a l’adquisició de cadascuna de les fases, ja que cada xiquet o xiqueta té el seu propi ritme, ritme que en Pikler es respecta profundament.

Organitzadors del desenvolupament.

Els organitzadors del desenvolupament són canals de relació amb l’entorn i les persones que hi ha en aquest que possibiliten el nostre desenvolupament i marquen com serà aquest (podent, doncs facilitar-ho o obstaculitzar-ho si no són els correctes), sempre partint de la nostra càrrega genètica. Així doncs, les nostres interaccions amb el món que ens envolta, condicionades pels organitzadors del desenvolupament, seran les que confeccionaran la nostra història, i, per tant, la nostra personalitat i tot allò que som, pensem, sentim…

Aquests factors són:

VINCLE AFECTIU: La relació que el bebè estableix amb la seua cuidadora principal (acostum a ser la mare) al principi de la vida, i que pot ampliar-se a cuidadors secundaris més endavant, constitueix la sustentació física i emocional de la persona en un període d’extrema fragilitat. Suposarà la manera en què aquesta es relacione en la vida adulta, podent ser, per tant, positiu o negatiu.

COMUNICACIÓ: Entesa com a intercanvis emocionals, que es donen des de la gestació entre mare i fill, i que es van semantitzant de manera progressiva.

EXPLORACIÓ: Tot individu té una necessitat d’exploració que sorgeix de la necessitat d’adaptació al medi i, per tant, de conèixer-lo. Parteix d’un impuls natural de curiositat, que li permet conèixer-se i conèixer el món, i requereix moviment lliure per a poder satisfer-lo.

SEGURETAT POSTURAL: La sensació d’equilibri i estabilitat corporal (que s’adquireix i exercita a través del moviment) constitueix la base del sentiment de seguretat personal i harmonia.

ORDRE SIMBÒLIC: El conjunt d’imatges socials, jurídiques, econòmiques, religioses… formades en la nostra psique per les creences i valors de la nostra família i la nostra societat influeixen en la nostra conducta i la nostra manera de desenvoldre’ns en el nostre entorn.

Elements facilitadors.

L’ESPAI: L’espai ha de ser segur, i prou ampli perquè els xiquets i xiquetes puguen moure’s sense molestar-se, trobant-se lliurement, encara que el just perquè no se senten perduts. Ha de ser un espai conegut, que vaja canviant lleugerament d’acord amb les necessitats del grup. Ha d’estar adaptat a les seues capacitats reals. A més, els diferents espais han d’estar clarament delimitats segons la seua funció (lloc per a la higiene, per a menjar, per a jugar…) perquè el bebè prenga consciència del tipus de relació que s’estableix en cadascun d’ells.

memuevolibre.blogspot.com
Extreta de memuevolibre.blogspot.com

ELS OBJECTES: Els objectes dels quals disposa el xiquet o xiqueta han d’anar apareixent en el moment en el qual sapiem que els va a poder utilitzar de forma autònoma. Mai ha d’haver-hi massa objectes, ja que açò podria impedir la seua concentració. Poden anar des dels objectes naturals fins als joguets corrents, passant per objectes no dissenyats específicament per al joc. Com més variats siguen, més coneixement aportaran.

EL MOBILIARI: Ha d’estar també dissenyat per a permetre el moviment lliure del bebè mentre la persona adulta li ofereix les seues cures (bany, vestit…), permetent una postura còmoda en la persona adulta, així com seguretat al bebè. D’aquesta manera, sorgirà un ambient tranquil i una bona comunicació i cooperació mútua entre tots dos.

LA VESTIMENTA: La roba ha de ser còmoda i fàcil de col·locar, que permeta llibertat de moviments sense descol·locar-se, adaptada a la temperatura de l’ambient i que no provoque ensopegades o relliscades. No ha de portar peces que limiten la seua manipulació (manyoples, per exemple).

El paper de la persona adulta.

 • La persona adulta és una observadora conscient, mirant al bebè des de la seua pròpia perspectiva, i observant tot el que ocorre.
 • Ha de crear amb cura, sense intrusió, les condicions perquè siga realment actiu des del naixement, i aconseguisca un desenvolupament autònom, lliure. Condicions que li permeten relacionar-se amb el món de manera segura i independent.
 • Potenciar el que el xiquet o xiqueta sap fer, allò que porta dins.
 • Ha de tenir una actitud de No intervenció en l’activitat espontània del xiquet o xiqueta.
 • Ha de tenir una profunda comprensió del joc per a poder adaptar la seua actitud a ell.
 • Respectar el ritme de maduració de cada xiquet i de cada xiqueta, i els seus ritmes biològics.

Les cures.

Una part important del model d’Emmi Pikler és l’enfocament que es dóna al moment de les cures del bebè. Així, l’estabilitat interior de la persona adulta i la presència conscient d’aquesta en els moments de cura del xiquet o xiqueta cobren summa importància . Cada acció ha de produir-se seguint els propis interessos del xiquet o xiqueta per a poder establir un vincle de confiança. A més, la persona cuidadora ha d’anar explicant les coses que va fent. D’aquesta manera, fa partícep al bebè del procés que estan seguint, i li demostra que la persona adulta està posant plena atenció en aquest procés.

L’objectiu és convertir els moments quotidians de les cures (higiene i vestit, lactància i menjars, porteig, estar en braços i inducció a la son) en moments privilegiats, quasi màgics, de màxima intimitat, atenció i contacte, en els quals el bebè  experimenta i integra vivències essencials que posen els fonaments de la seguretat emocional, necessària per a sentir-se disponible a nivell psicomotriu i mostrar-se actiu en l’exploració del seu entorn, i així poder apropiar-se del món extern per pròpia iniciativa, afavorint l’aprenentatge autònom.

Conclusions.

familiasenruta.com
Extreta de familiasenruta.com

El bebè, només nàixer (o fins i tot abans), posseeix ja una predisposició genètica que el dirigeix cap al seu màxim desenvolupament, sempre que aquest no s’entorpisca. Estem doncs programats per a aprendre de manera correcta, sense quasi intervenció externa. És la persona adulta, amb un excés d’aquesta intervenció, la que coarta en moltes ocasions dit aprenentatge.

Açò es demostra observant detingudament al bebè, que va adquirint, seguint sempre els mateixos patrons, noves postures i moviments d’una manera fisiològicament adequada. En el moment en el qual s’ajuda al bebè a adquirir una postura determinada, és quan la postura aconseguida no és correcta des del punt de vista fisiològic.

Per tant, la persona adulta ha d’oferir al bebè (o xiquet o xiqueta) un ambient i uns objectes adequats al seu moment de desenvolupament, i ha de satisfer les seues necessitats físiques i emocionals, però ha de cuidar-se de no oferir mai una ajuda que el xiquet o xiqueta realment no necessite.

_______________

Pikler-Loczy: Movimiento en libertad.

wikipedia
Extreta de wikipedia

Emmi Pikler era pediatra. Su trabajo le llevó hasta el “Hogar Infantil” de la calle Lóczy (después “Instituto Lóczy”), en Budapest. Allí vivían niños y niñas cuyas familias no podían cuidar. El primer objetivo de Emmi fue que aquellos niños y niñas encontraran el Lóczy un verdadero hogar: cubriendo sus necesidades de alimento, sueño e higiene, pero también de relación, de afecto y de movimiento/juego. Fue a través de la observación de estos movimientos que Emmi empezó a observar, registrar y reflexionar sobre la actividad cotidiana de todos aquellos bebés. Esta observación le permitió ir desarrollando y demostrando sus tesis sobre el niño como ser autónomo en aquello referente a los aprendizajes (tanto motrices como de descubrimiento del mundo) que se realizan de los 0 a los 3 años, y desarrollar un método basado en la plena libertad de movimientos del bebé.

Principios básicos de la pedagogía Pikler-Loczy.

 • Se entiende el desarrollo infantil como naturalmente programado.
 • Desde el nacimiento, el ser humano es un ser activo.
 • Jugar es una necesidad básica infantil.
 • Para centrarse en el movimiento y el juego, el bebé necesita tener las necesidades básicas cubiertas y un entorno adecuado.
 • Los elementos y factores del entorno pueden actuar como facilitadores o como obstaculizadores.
 • El niño o niña actúa con libertad cuando dejamos de incitarle.
 • Debe existir una relación afectiva positiva con la persona adulta para lograr la seguridad que necesita.
 • Por medio de la acción, el niño o niña va adquiriendo conocimiento de su esquema corporal y dimensiones espaciales.
 • La percepción que el niño o niña adquiere de su cuerpo posicionado en el espacio, actuando por sí mismo sobre objetos e interactuando con personas es un elemento constitutivo de su personalidad.

Fases del desarrollo.

Según las observaciones de la dra. Pikler, todos los niños pasan por 10 fases diferenciadas des del nacimiento hasta la adquisición de la marcha, que se componen de gran diversidad de posturas intermedias. Estas fases se van sumando a las anteriores según van apareciendo, creando esquemas de acción cada vez más complejos.

 • FASE 1: Desde la postura decúbito dorsal hasta situarse intencionadamente de costado, mantenerse, y volver a la postura inicial.
 • FASE 2: Es capaz de girar boca abajo.
 • FASE 3: Es capaz de girar boca abajo, y volver a la posición dorsal.
 • FASE 4: Repta.
 • FASE 5: Gatea.
 • FASE 6: Es capaz de sentarse.
 • FASE 7: Puede arrodillarse.
 • FASE 8: Se pone de pie, con apoyos.
 • FASE 9: Empieza a dar pasos sin apoyos.
 • FASE 10: Camina.

Pikler marcaba unos tiempos muy amplios para la adquisición de cada una de las fases, ya que cada niño o niña tiene su propio ritmo, ritmo que en Pikler se respeta profundamente.

Organizadores del desarrollo.

Los organizadores del desarrollo son canales de relación con el entorno y las personas que hay en éste que posibilitan nuestro desarrollo y marcan como será este (pudiendo, pues facilitarlo u obstaculizarlo si no son los correctos), siempre partiendo de nuestra carga genética. Así pues, nuestras interacciones con el mundo que nos rodea, condicionadas por los organizadores del desarrollo, serán las que confeccionaran nuestra historia, y, por tanto, nuestra personalidad y todo aquello que somos, pensamos, sentimos…

Estos factores son:

 • VÍNCULO DE APEGO: Es la relación que el bebé establece con su cuidador principal en un principio de la vida, y que puede ampliarse a cuidadores secundarios más adelante. Constituye el sostén físico y emocional de la persona en un período de extrema fragilidad, y supondrá la manera en que esta se relacione en la vida adulta, pudiendo ser, por tanto, positivo o negativo.
 • COMUNICACIÓN: Entendida como intercambios emocionales, que se dan des de la gestación entre madre e hijo, y que se van semantizando de manera progresiva.
 • EXPLORACIÓN: Todo individuo tiene una necesidad de exploración que surge de la necesidad de adaptación al medio y, por tanto, de conocerlo. Parte de un impulso natural de curiosidad, que le permite conocerse y conocer el mundo, y que requiere movimiento libre para poder satisfacer.
 • SEGURIDAD POSTURAL: La sensación de equilibrio y estabilidad corporal (que se adquiere y ejercita a través del movimiento) constituye la base del sentimiento de seguridad personal y armonía.
 • ORDEN SIMBÓLICO: El conjunto de imágenes sociales, jurídicas, económicas, religiosas… formadas en nuestra psique por las creencias y valores de nuestra familia y nuestra sociedad influyen en nuestra conducta y nuestra manera de desenvolvernos en nuestro entorno.

Elementos facilitadores.

EL ESPACIO: El espacio debe ser seguro, y lo suficientemente amplio para que los niños y niñas puedan moverse sin molestarse, encontrándose libremente, aunque lo justo para que no se sientan perdidos. Debe ser un espacio conocido, que vaya cambiando ligeramente de acuerdo con las necesidades del grupo. Debe estar adaptado a sus capacidades reales. Además, los distintos espacios deben estar claramente delimitados según su función (lugar para el aseo, para comer, para jugar…) para que el bebé tome conciencia del tipo de relación que se establece en cada uno de ellos.

memuevolibre.blogspot.com
Extreta de memuevolibre.blogspot.com

LOS OBJETOS: Los objetos de los que disponga el niño o niña deben ir apareciendo en el momento en el que sepamos que los va a poder utilizar de forma autónoma. Nunca debe haber demasiados objetos, ya que esto podría impedir su concentración. Pueden ir desde los objetos naturales hasta los juguetes corrientes, pasando por objetos no diseñados específicamente para el juego. Cuanto más variados sean, más conocimiento aportarán. (Más adelante puede verse un catálogo de materiales Pikler para favorecer el desarrollo motor, aunque pueden usarse aquellos objetos que la persona acompañante crea oportuno).

EL MOBILIARIO: Debe estar también diseñado para permitir el movimiento libre del bebé mientras la persona adulta le ofrece sus cuidados (baño, vestido…), permitiendo una postura cómoda en la persona adulta, así como seguridad al bebé. De este modo, surgirá un ambiente tranquilo y una buena comunicación y cooperación mutua entre ambos.

EL ATUENDO: La ropa debe ser cómoda y fácil de colocar, que permita libertad de movimientos sin descolocarse, adaptada a la temperatura del ambiente y que no provoque tropiezos o resbalones. No debe llevar prendas que limiten su manipulación (manoplas, por ejemplo).

El papel de la persona adulta.

 • La persona adulta es una observadora consciente, mirando al bebé desde su propia perspectiva, y observando todo lo que ocurre.
 • Debe crear con cuidado, sin intrusión, las condiciones para que sea realmente activo desde el nacimiento, y logre un desarrollo autónomo, libre. Condiciones que le permitan relacionarse con el mundo de manera segura e independiente.
 • Potenciar lo que el niño o niña sabe hacer, lo que trae.
 • Debe tener una actitud de No intervención en la actividad espontánea del niño o niña.
 • Debe tener una profunda comprensión del juego para poder adaptar su actitud a él.
 • Respetar el ritmo de maduración de cada niño y de cada niña, y sus ritmos biológicos.

Los cuidados.

Una parte importante del modelo de Emmi Pikler es el enfoque que se da al momento de los cuidados del bebé. Así, la estabilidad interior de la persona adulta y la presencia consciente de ésta en los momentos de cuidado del niño o niña cobran suma importancia. Cada acción debe producirse siguiendo los propios intereses del niño o niña para poder establecer un vínculo de confianza. Además, la persona cuidadora debe ir explicando las cosas que va haciendo. De esta manera, hace partícipe al bebé del proceso que están siguiendo, y le demuestra que la persona adulta está poniendo plena atención en dicho proceso.

El objetivo es convertir los momentos cotidianos de los cuidados (aseo y vestido, lactancia y comidas, porteo, estar en brazos e inducción al sueño) en momentos privilegiados, casi mágicos, de máxima intimidad, atención y contacto, en los que el bebé  experimenta e integra vivencias esenciales que ponen los cimientos de la seguridad emocional, necesaria para sentirse disponible a nivel psicomotriz y mostrarse activo en la exploración de su entorno, y así poder apropiarse del mundo externo por propia iniciativa, favoreciendo el aprendizaje autónomo.

Conclusiones.

familiasenruta.com
Extreta de familiesenruta.com

El bebé, nada más nacer (o incluso antes), posee ya una predisposición genética que lo dirige hacia su máximo desarrollo, siempre que éste no se entorpezca. Estamos pues programados para aprender de manera correcta, sin apenas intervención externa. Es la persona adulta, con un exceso de dicha intervención, la que coarta en muchas ocasiones dicho aprendizaje.

Esto se demuestra observando detenidamente al bebé, que va adquiriendo, siguiendo siempre los mismos patrones, nuevas posturas y movimientos de una manera fisiológicamente adecuada. En el momento en el que se ayuda al bebé a adquirir una postura determinada, es cuando la postura conseguida no es correcta desde el punto de vista fisiológico.

Por tanto, la persona adulta debe ofrecer al bebé (o niño o niña) un ambiente y unos objetos adecuados a su momento de desarrollo, y debe satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, pero debe cuidarse de no ofrecer nunca una ayuda que el niño o niña realmente no necesite.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s