Com fem l’avaluació? (bilingüe)

Entenem l’avaluació com un treball diari i constant, amb múltiples oportunitats, i encarat a trobar punts forts i punts febles i a buscar solucions als problemes.

Els instruments d’avaluació

Per tal de poder atendre la diversitat de les nostres aules, i  seguir al màxim possible la dinàmica orgànica de l’aprenentatge dels xiquets i xiquetes de les nostres classes, els instruments d’avaluació són molt variats i diversos, depenent de les activitats que realitzem i de la manera en que cada alumne o alumna es comunica millor. El que pretenem és saber el que realment han après els xiquets i xiquetes i és durador, el que saben fer, i no només el que han pogut memoritzar per a un control avisat prèviament. Per descomptat, els xiquets tenen més d’una oportunitat per a fer bé les tasques, podent millorar sempre el seu treball. 

Foto: Consciència fonològica

Així els instruments que utilitzem són els següents:

 • Observació diària: De cada activitat, dirigida o no, dels racons, de les actituds espontànies, de la manera d’estar a la classe i amb els companys i companyes, dels moments de joc…
 • Converses: Cada dia comencem amb una conversa. Pot ser amb una pregunta concreta, o amb tema obert, podem pactar  que avui siga en valencià, o en castellà… Traiem molta informació de les converses.
 • Fotografies: Sobre tot en moments de racons, la càmera fotogràfica està sempre preparada, per tal de fotografiar aquells moments en que un xiquet o xiqueta aconsegueix assolir un contingut de manera manipulativa.
 • Preguntes orals: Hi ha continguts que s’han de preguntar directament. O dubtes que ens han quedat a pesar de tots els altres instruments.
 • Treballs en grup: El treball en grup, així com les exposicions, són per a nosaltres un contingut en sí mateix. Per tant, la observació de la execució del treball en grup, i del producte generat, ens aporta informació relacionada amb els continguts com a tal i quant als procediments utilitzats.
 • Exposicions: Després d’una investigació, generalment es fan exposicions, individuals o en grup, que també ens ajuden  a avaluar.
 • La llibreta: A la llibreta recullen molta informació, i també podem valorar l’interès pel treball ben fet, l’evolució de l’escriptura…
 • Exercicis en paper: Per últim, també fem, de vegades exercicis en paper, de manera individual, que recollim i corregim. No obstant, no avisem per a que estudien (l’objectiu no és que memoritzen), i reben ajuda si la necessiten. 
Observació de l’activitat diària: escriptura.

Per tant, son molts els instruments i molt variades les informacions que ens porten a acabar valorant el grau de consecució dels objectius. I cada xiquet o xiqueta té moltes oportunitats de mostrar allò que sap, per diverses vies, respectant així la seua diversitat, i aconseguint un grau de coneixement del nostre alumnat molt elevat.

Les rúbriques.

Activitat escrita: sumes i restes.

El procés d’avaluació, però, no acaba ací. Amb tota esta informació, recollida de tant diverses maneres, anem reomplint les rúbriques.

En el procés de programació es generen les rúbriques que marcaran el nivell en el que han aconseguit integrar cadascun  dels continguts, tant aquells que fan referència a conceptes concrets com aquells que es refereixen a actituds, a competències, a procediments… Aquestes rúbriques estan sempre presents a l’aula, i es van reomplint a mesura que es va recollint informació mitjançant els instruments anomenats. 

Amb açò aconseguim quantificar el grau d’assoliment de tots i cadascun dels continguts, per separat.

Exposició: Les parts del cos.

Per a què usem esta avaluació?

Amb els resultats de les rúbriques de cada àrea es trau una nota mitjana, que serà la nota de l’assignatura al butlletí. Sabeu que estem obligats a posar una nota numèrica per a cada assignatura. No obstant, aconseguim que siga una nota molt real, on es tenen en compte tots els continguts treballats, i on  els instruments ens han oferit una visió molt global i, al temps, molt individualitzada.

Però no ens quedem aquí. Junt amb el butlletí de notes adjuntem un informe qualitatiu, on s’especifica de cada xiquet o xiqueta quin ha segut el grau concret d’assoliment dels diferents objectius marcats, què és allò que fa molt bé, quins aspectes li han costat més, quins són els seus talents, els seus gustos i preferències, la seua actitud, el seu comportament a l’aula, els tipus d’activitat amb les quals està més motivat… I, per descomptat, algunes indicacions sobre com ajudar-li a millorar des de casa (sempre basades en el joc i en el temps compartit amb la família).

Foto: Les parts del cos.

Però allò més important és que l’avaluació no es quede només en un traspàs d’informació. Ha de servir també per a programar mesures concretes que, una vegada detectades les necessitats  particulars de cada xiquet i xiqueta, els ajude a millorar en aquells aspectes en que fluixegen, i a desenvolupar al màxim les seues virtuts. Amb les valoracions del primer trimestre, hem organitzat els “grups d’ajuda” al voltant de temes concrets de les àrees instrumentals (escriptura, lectura, parla, operacions matemàtiques, numeració…) a partir dels quals treballarem els aspectes que cadascú ha de millorar mitjançant jocs específics i en petit grup. Aquestos “grups d’ajuda”, per descomptat, aniran modificant-se, desapareixent i apareixent-ne de nous, creixent o minvant en quant a participants, depenent d’allò que l’avaluació contínua de l’alumnat ens vaja marcant.

Pregunta oral: l’abecedari.
Exercici escrit: ordenem alfabèticament.

L’avaluació pactada 

Cal remarcar que el nostre alumnat sap en tot moment què se li avalua i què no. En el moment en que comença un període d’avaluació (d’un tema concret de Naturals o Socials, determinats aspectes de la llibreta…) s’informa a l’alumnat de quines seran les característiques de dita avaluació:

 • Durada del període d’avaluació: Durant el mes de novembre, al llarg d’esta setmana, amb aquest exercici concret…
 • Continguts que s’avaluen: Expliquem, directament, aquells aspectes en els quals ens anem a fixar.
Foto: Unitats i desenes.

Es tracta, doncs, de que els xiquets i xiquetes sàpien en tot  moment el que se’ls demana, de tal manera que puguen decidir esforçar-se (o no) en allò que anem a avaluar. Aquesta pràctica compleix una doble funció: que siguen conscients de com fan les coses, i que es cree l’hàbit de l’esforç. Finalment, es pretén que es responsabilitzen del seu propi procés d’aprenentatge.

L’autoavaluació

Foto: Major que…
Menor que…

No hem d’oblidar la importància que té prendre consciència de les nostres virtuts i els nostres defectes, les nostres fortaleses i les nostres debilitats, els nostres talents i punts febles… I, sobre tot, prendre consciència d’allò que podem fer per a millorar.

Continuant en el camí de prendre consciència del propi procés d’aprenentatge, l’alumnat s’autoavalua en alguns dels aspectes valorats, per tal de traure les seues pròpies conclusions, i una vegada més, ser conscients d’allò que poden fer per millorar.

Així és com hem configurat nosaltres l'avaluació per a este curs escolar. Què us sembla? Com ho feu vosaltres? Què podem millorar? Comenteu, i entre tots i totes enriquim aquest procés!

__________________________________________________

Cómo hacemos la evaluación?


Entendemos la evaluación como un trabajo diario y constante, con múltiples oportunidades, y encarado a encontrar puntos fuertes y puntos débiles y a buscar soluciones en los problemas.

Los instrumentos de evaluación


Para poder atender la diversidad de nuestras aulas, y seguir al máximo posible la dinámica orgánica del aprendizaje de los niños y niñas de nuestras clases, los instrumentos de evaluación son muy variados y diversos, dependiendo de las actividades que realizamos y de la manera en que cada alumno o alumna se comunica mejor. Lo que pretendemos es saber lo que realmente han aprendido los niños y niñas y es duradero, lo que saben hacer, y no solo lo que han podido memorizar para un examen avisado previamente. Por supuesto, los niños tienen más de una oportunidad para hacer bien las tareas, pudiendo mejorar siempre su trabajo. 
Así los instrumentos que utilizamos son los siguientes:

 • Observación diaria: De cada actividad, dirigida o no, de los rincones, de las actitudes espontáneas, de la manera de estar en la clase y con los compañeros y compañeras, de los momentos de juego…
 • Conversaciones: Cada día empezamos con una conversación. Puede ser con una pregunta concreta, o con tema abierto, podemos pactar que hoy sea en valenciano, o en castellano… Sacamos mucha información de las conversaciones.
 • Fotografías: Sobre todo en momentos de rincones, la cámara fotográfica está siempre preparada, para fotografiar aquellos momentos en que un niño o niña consigue lograr un contenido de manera manipulativa.
 • Preguntas orales: Hay contenidos que se tienen que preguntar directamente. O dudas que nos han quedado a pesar de todos los otros instrumentos.
 • Trabajos en grupo: El trabajo en grupo, así como las exposiciones, son para nosotros un contenido en sí mismo. Por lo tanto, la observación de la ejecución del trabajo en grupo, y del producto generado, nos aporta información relacionada con los contenidos como tal y en cuanto a los procedimientos utilizados.
 • Exposiciones: Después de una investigación, generalmente se hacen exposiciones, individuales o en grupo, que también nos ayudan a evaluar.
 • La libreta: En la libreta recogen mucha información, y también podemos valorar el interés por el trabajo bién hecho, la evolución de la escritura…
 • Ejercicios en papel: Por último, también hacemos, a veces, ejercicios en papel, de manera individual, que recogemos y corregimos. No obstante, no avisamos para que estudien (el objetivo no es que memoricen), y reciben ayuda si la necesitan.

Por lo tanto, son muchos los instrumentos y muy variadas las informaciones que nos llevan a acabar valorando el grado de consecución de los objetivos. Y cada niño o niña tiene muchas oportunidades de mostrar aquello que sabe, por varias vías, respetando así su diversidad, y consiguiendo un grado de conocimiento de nuestro alumnado muy elevado.

Las rúbricas.

Pero el proceso de evaluación no acaba aquí. Con toda esta información, recogida de tan variadas maneras, vamos rellenando las rúbricas.
En el proceso de programación se generan las rúbricas que marcarán el nivel en el que han conseguido integrar cada uno de los contenidos, tanto aquellos que hacen referencia a conceptos concretos como aquellos que se refieren a actitudes, a competencias, a procedimientos… Estas rúbricas están siempre presentes en el aula, y se van rellenando a medida que se va recogiendo información mediante los instrumentos comentados. 
Con esto conseguimos cuantificar el grado de logro de todos y cada uno de los contenidos, por separado.

Para qué usamos esta evaluación?

Con los resultados de las rúbricas de cada área se saca una nota media, que será la nota de la asignatura en el boletín. Sabéis que estamos obligados a poner una nota numérica para cada asignatura. No obstante, conseguimos que sea una nota muy real, donde se tienen en cuenta todos los contenidos trabajados, y donde los instrumentos nos han ofrecido una visión muy global y, al tiempo, muy individualizada.

Pero no nos quedamos aquí. Junto con el boletín de notas adjuntamos un informe cualitativo, donde se especifica de cada niño o niña cual ha sido el grado concreto de logro de los diferentes objetivos marcados, que es aquello que hace muy bien, que aspectos le han costado más, cuáles son sus talentos, sus gustos y preferencias, su actitud, su comportamiento en el aula, los tipos de actividad con las cuales está más motivado… Y, por supuesto, algunas indicaciones sobre cómo ayudarle a mejorar desde casa (siempre basadas en el juego y en el tiempo compartido con la familia).

Pero aquello más importante es que la evaluación no se quede solo en un traspaso de información. Debe servir también para programar medidas concretas que, una vez detectadas las necesidades particulares de cada niño y niña, les ayude a mejorar en aquellos aspectos en que flojean, y a desarrollar al máximo sus virtudes. Con las valoraciones del primer trimestre, hemos organizado los “grupos de ayuda” alrededor de temas concretos de las áreas instrumentales (escritura, lectura, habla, operaciones matemáticas, numeración…) a partir de los cuales trabajaremos los aspectos que cada cual tiene que mejorar mediante juegos específicos y en pequeño grupo. Estos “grupos de ayuda”, por supuesto, irán modificándose, desapareciendo y apareciendo de nuevos, creciendo o menguando en en cuanto a participantes, dependiendo de aquello que la evaluación continua del alumnado nos vaya marcando.

La evaluación pactada

Hay que destacar que nuestro alumnado sabe en todo momento qué se le evalúa y qué no. En el momento en que empieza un periodo de evaluación (de un tema concreto de Naturales o Sociales, determinados aspectos de la libreta…) se informa al alumnado de cuáles serán las características de dicha evaluación:

 • Duración del periodo de evaluación: Durante el mes de noviembre, a lo largo de esta semana, con este ejercicio concreto…
 • Contenidos que se evalúan: Explicamos, directamente, aquellos aspectos en los cuales nos vayamos a fijar.

Se trata, pues, de que los niños y niñas sepan en todo momento lo que se les pide, de tal manera que puedan decidir esforzarse (o no) en aquello que vayamos a evaluar. Esta práctica cumple una doble función: que sean conscientes de cómo hacen las cosas, y que se cree el hábito del esfuerzo. Finalmente, se pretende que se responsabilizan de su propio proceso de aprendizaje.

La autoevaluación

No debemos olvidar la importancia que tiene tomar conciencia de nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestros talentos y puntos débiles… Y, sobre todo, tomar conciencia de aquello que podemos hacer para mejorar.
Continuando en el camino de tomar conciencia del propio proceso de aprendizaje, el alumnado se autoavalua en algunos de los aspectos valorados, para sacar sus propias conclusiones, y una vez más, ser conscientes de aquello que pueden hacer para mejorar.

Así es cómo hemos organizado nosotras la evaluación para este curso escolar. Qué os parece? Cómo lo hacéis vosotros? Que podemos mejorar? Comentad, y entre todos y todas enriquecemos este proceso!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s