Organitzar un horari globalitzat a Primària. (Bilingüe)

A Infantil és molt freqüent organitzar l’horari de manera globalitzada. No obstant, en quant es fa esta proposta a Primària, tothom s’afanya a dir que això és impossible. Tenim unes àrees, unes hores concretes per a cadascuna… I a Infantil no? A Infantil també s’ha de fer un horari per àrees, encara que després no el complim fil per randa, i flexibilitzem horari i activitats al màxim. Per què no podem fer el mateix a Primària?

Sabeu ja que este curs sóc tutora de primer, amb l’objectiu d’aplicar a esta etapa noves pràctiques més humanes, més respectuoses amb els ritmes dels xiquets i xiquetes, que, un estiu després no han canviat tant i tant.

Vull començar ara, doncs, un seguit de posts per explicar les passetes que he anat donant: Com organitzo el temps, com organitzo l’espai i com organitzo els racons a la meua aula. Segur que es poden fer les coses molt millor, jo només estic intentant fer passetes, partint de la realitat que em trobava: un primer sense llibres, però amb un horari molt compartimentat. Activitats manipulatives, però sempre com i quan la persona adulta considera millor. No es tractava, doncs, d’una escola plenament tradicional, però queda encara molt de camí per a fer.

Vaig començar elaborant un horari per metodologies. Este horari es basa en l’horari per àrees del meu curs, però flexibilitza els aprenentatges, intenta fer-los més significatius i autogestionats per l’alumnat i globalitza algunes de les àrees. Tenim jornada contínua, així que les franges de treball són de 9:00 a 10:50, de 11:30 a 13:00 i de 13:10 a 14:00. Així, el meu horari quedà de la següent manera (les àrees grises es corresponen amb especialitats):

 • Assemblea:
  • Temps per a compartir tot allò que l’alumnat necessite. Parlem si està havent alguna cosa que no funcione, encara que no solem parlar de conflictes, ja que estos es solucionen en el moment en que ocorren. A més, és el moment per a que la tutora puga explicar algun canvi en les normes, en els càrrecs, en els racons… Cada xiquet i xiqueta té un coixí per a utilitzar en este temps. També realitzem activitats per a treballar la cohesió grupal, el coneixement mutu i l’empatia. Simultàniament, la mestra de suport ajuda a llegir les cartes del Carinyograma.
  • Àrees oficials de la franja horària: Naturals (dilluns), tutoria (dimarts), socials (divendres).
  • Àrees que treballem: Tutoria, Educació emocional, Llengües (valencià i castellà): parlar i escoltar.
Investiguem l’edat antiga.
 • Investiguem:
  • Utilitzem estes sessions per a realitzar treballs d’investigació i treballs en grup referents al tema que estiguem treballant de Socials o de Naturals. Utilitzem tècniques de treball cooperatiu i de treball per projectes. Cal remarcar que treballem el mateix tema en totes les sessions, és a dir, fem un tema de naturals, i, fins que no l’acabem, no comencem amb un tema de socials, alternant-los.
  • Àrees oficials de la franja horària: Naturals (dilluns) i Socials (divendres).
  • Àrees que treballem: Ciències naturals, Ciències socials, Llengües (valencià i castellà): escriure i llegir, Llengües (valencià i castellà): parlar i escoltar.
Racó de lectura comprensiva
 • Racons:
  • Es realitzen a l’aula, i sempre són de lliure circulació. Els dilluns i els dimecres mig grup va a l’aula de mates, i l’altre mig es queda a l’aula pròpia, utilitzant els materials que desitge, de qualsevol àrea. Els dimarts es realitzen racons amb el grup sencer. Els dijous, que tenim una segona mestra les dues sessions, realitzem sessió de racons normal, i afegim un racó d’expressió oral en castellà, que realitza la persona de suport. Els racons es reparteixen d’acord amb el percentatge que Conselleria demana per a cada àrea i les sessions que fem amb altres metodologies. Per tant, l’àrea que predomina és la de llengües.
  • Àrees oficials de la franja horària: Matemàtiques, Valencià i Castellà.
  • Àrees que treballem: Llengües (valencià i castellà): Llegim i Escrivim, parlar i escoltar, Tipologies textuals, coneixement de la llengua, Literatura, Cal·ligrafia i ordre i neteja; Expressió artística, Matemàtiques.
Numeració amb el Bingo
 • Aula de mate:
  • Realitzem activitats manipulatives dirigides per a la introducció de conceptes matemàtics, i també els tallers d’art i geometria, sempre amb mig grup.
  • Àrea oficial de la franja horària: Matemàtiques.
  • Àrees que treballem: Matemàtiques.
 • Fem fitxa:
  • Tenim una sessió a la setmana per a plasmar al paper conceptes matemàtics que hem après de manera manipulativa.
  • Àrea oficial de la franja horària: Matemàtiques.
  • Àrees que treballem: Matemàtiques.
 • Biblioteca/TIC:
  • Es divideix el grup. La meitat van a TIC, on realitzen, majoritàriament, activitats d’adquisició de la L-E en Castellà. L’altra meitat fa biblioteca, on cada setmana un alumne o alumna és l’encarregat de contar un conte que ha preparat prèviament a casa, amb el suport visual que desitge (làmines, titelles…). Un familiar de la persona encarregada del conte pot acompanyar-nos. Després, retornem els llibres de la biblioteca d’aula i fem un nou préstec elegit entre tots i totes.
  • Àrea oficial de la franja horària: Castellà.
  • Àrees que es treballen: Llengües (valencià i castellà): parlar i escoltar, llegir, escriure, foment de la lectura.

Espere que esta organització vos servisca d’inspiració! Comenteu el que cregueu oportú!

_______________

Organizar un horario globalizado en Primaria.

En Infantil es muy frecuente organizar el horario de manera globalizada. No obstante, en cuánto se hace esta propuesta en Primaria, todo el mundo se apresura a decir que esto es imposible. Tenemos unas áreas, unas horas concretas para cada una… Y en Infantil no? En Infantil también se tiene que hacer un horario por áreas, aunque después no lo cumplamos de pe a pa, y flexibilicemos horario y actividades al máximo. Por qué no podemos hacer lo mismo en Primaria?

Sabéis ya que este curso soy tutora de primero, con el objetivo de aplicar a esta etapa nuevas prácticas más humanas, más respetuosas con los ritmos de los niños y niñas que un verano después no han cambiado tanto y tanto.

Quiero empezar ahora, pues, una serie de posts para explicar laos pasitos que he ido dando: Cómo organizo el tiempo, cómo organizo el espacio y cómo organizo los rincones en mi aula. Seguro que se pueden hacer las cosas mucho mejor, yo solo estoy intentando avanzar, partiendo de la realidad que me encontraba: un primero sin libros, pero con un horario muy compartimentado. Actividades manipulativas, pero siempre como y cuando la persona adulta considera mejor. No se trataba, pues, de una escuela plenamente tradicional, pero queda todavía mucho camino por hacer.

Empecé elaborando un horario por metodologías. Este horario se basa en el horario por áreas de mi curso, pero flexibiliza los aprendizajes, intenta hacerlos más significativos y autogestionados por el alumnado y globaliza algunas de las áreas. Tenemos jornada continua, así que las franjas de trabajo son de 9:00 a 10:50, de 11:30 a 13:00 y de 13:10 a 14:00. Así, mi horario (en valenciano) quedó de la siguiente manera (las áreas grises se corresponden con especialidades):

 • Asamblea:
  • Tiempo para compartir todo aquello que el alumnado necesite. Hablamos si está habiendo algo que no funciona, aunque no solemos hablar de conflictos, puesto que estos se solucionan en el momento en que ocurren. Además, es el momento para que la tutora pueda explicar algún cambio en las normas, en los cargos, en los rincones… Cada niño y niña tiene una almohada para utilizar en este tiempo. Además, realizamos actividades para trabajar la cohesión grupal, el conocimiento mutuo y la empatía. Simultáneamente, la maestra de apoyo ayuda a leer las cartas del Carinyograma.
  • Áreas oficiales de la franja horaria: Naturales (lunes), tutoría (martes), sociales (viernes).
  • Áreas que trabajamos: Tutoría, Educación emocional, Lenguas (valenciano y castellano): habla y escuchar.
Investigamos sobre la edad antigua
 • Investigamos:
  • Utilizamos estas sesiones para realizar trabajos de investigación y trabajos en grupo referentes al tema que estemos trabajando de Sociales o de Naturales. Utilizamos técnicas de trabajo cooperativo y de trabajo por proyectos. Hay que comentar que trabajamos el mismo tema en todas las sesiones, es decir, empezamos un tema de naturales, y, hasta que no lo acabamos, no empezamos con un tema de sociales, alternándolos.
  • Áreas oficiales de la franja horaria: Naturales (lunes) y Sociales (viernes).
  • Áreas que trabajamos: Ciencias naturales, Ciencias sociales, Lenguas (valenciano y castellano): escribir y leer, Lenguas (valenciano y castellano): habla y escuchar.
Rincón de lectura comprensiva.
 • Rincones:
  • Se realizan en el aula, y siempre son de libre circulación. Los lunes y los miércoles medio grupo va al aula de mates, y el otro medio se queda en el aula propia, utilizando los materiales que desee, de cualquier área. Los martes se realizan rincones con el grupo entero. Los jueves, que tenemos una segunda maestra las dos sesiones, realizamos sesión de rincones normal, y añadimos un rincón de expresión oral en castellano, que realiza la persona de apoyo. Los rincones se organizan de acuerdo con el porcentaje que Consellería pide para cada área y las sesiones que se realizan con otras metodologías. Por lo tanto, el área que predomina es la de lenguas.
  • Áreas oficiales de la franja horaria: Matemáticas, Valenciano y Castellano.
  • Áreas que trabajamos: Lenguas (valenciano y castellano): Leemos y Escribimos, hablar y escuchar, Tipologías textuales, conocimiento de la lengua, Literatura, Caligrafía y orden y limpieza; Expresión artística, Matemáticas.</li></ul></li></ul>
 • <!– /wp:list –>
Numeración con el Bingo
 • Aula de mate:
  • Realizaremos actividades manipulativas dirigidas para la introducción de conceptos matemáticos, y realizaremos los talleres de arte y geometría, al aula temática de matemáticas, siempre con medio grupo.
  • Área oficial de la franja horaria: Matemáticas.
  • Áreas que trabajamos: Matemáticas.</li><li></li></ul></li></ul>
 • <!– /wp:list –>
 • Hacemos ficha:
  • Tenemos una sesión a la semana para plasmar en papel conceptos matemáticos que hemos aprendido de manera manipulativa.
  • Área oficial de la franja horaria: Matemáticas.
  • Áreas que trabajamos: Matemáticas.
 • Biblioteca/TIC:
  • Se divide el grupo. La mitad van a TIC, donde realizan, mayoritariamente, actividades de adquisición de la L-E en Castellano. La otra mitad hace biblioteca, donde cada semana un alumno o alumna es el encargado de contar un cuento que ha preparado previamente en casa, con el apoyo visual que desee (láminas, títeres…). Un familiar de la persona encargada del cuento puede acompañarnos. Después, devolvemos los libros de la biblioteca de aula y hacemos un nuevo préstamo elegido entre todos y todas.
  • Área oficial de la franja horaria: Castellano.
  • Áreas que se trabajan: Lenguas (valenciano y castellano): habla y escuchar, leer, escribir, fomento de la lectura.</li></ul></li></ul>
 • <!– /wp:list –>

Espero que esta organización os sirva de inspiración! Comentad lo que creáis oportuno!

Hi ha 5 comentaris

 1. Wow! Quina feinasa i què ben pensat! M’acudeixen un milió de preguntes a fer!
  Com vas començar? Vull dir, et vas llençar tot d’una o va ser progresiu? Com avalues?, sembla que són prou menuts, imagine 1r/2n i que aleshores no fas proves escrites, però et dona temps a observar l’evolució en tot l’alumnat? Tens recolzaments dins de l’aula? Les especialistes de NEAE entren a l’aula? L’ED t’ajuda/facilita a l’hora d’elaborar l’horari? Com es comporta l’alumnat, respón bé a un treball autònom? I per últim… puc anar a treballar amb tu?☺️😍 Enhorabona i gràcies per compartir!

  • Hola, Ruth! Si t’interessa, pots enviar-me un mail i t’explico tot el que necessites: el meu correu és msorlif@gmail.com.
   No obstant, et comento: tenim a l’escola bastant de professorat, ja que estem catalogats com a CAES, així que tinc reforç bon part del temps, que utilitzem, sobre tot, per a desdoblar.
   El tema de l’avaluació he pensat que l’explicaré en un post a banda, és una mica complex, però t’avanço que tinc rúbriques per a tot.
   Com responen els xiquets i xiquetes? Els estic donant una llibertat a la qual no estan acostumats, i hi ha dies que açò es transforma en nerviosisme. No obstant, la major part del temps i la major part de l’alumnat gaudeixen molt dels racons, es mostren concentrats, i a mi em permet dedicarme a qui més ho necessita.
   Espere haver resolt algun dels teus dubtes!
   No dubtes en escriure’m. I si! Pots vindre a treballar amb mi! Si alguna cosa falta és gent compromesa!

   • Quin gust fa llegir-te. Espere eixa entrada sobre l’avaluació i si tinc dubtes, t’escriuré. A veure si entre tots, canviem un poquet la cosa 😘☺️

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s