Este curs faig P6 (bilingüe)

Normalment, a les escoles, o al menys a les que jo he estat, el cicle d’Infantil i el de Primària són com dos universos paral·lels. A Infantil, encara què amb metodologies més o menys tradicionals, es treballa d’una manera més arriscada: es proven metodologies diferents, es realitzen assemblees, es fan tallers, es globalitzen continguts, es fan Projectes de Treball, es manipula, es fan racons, es deixa espai al joc simbòlic, es fomenta la participació de les famílies… Qualsevol mestra d’Infantil es reconeixerà utilitzant alguna d’estes tècniques.

Però és que fins i tot les distribucions de les aules són diferents a Infantil i a Primària. Els xiquets i xiquetes passen, en dos mesos que dura l’estiu, d’estar asseguts en taules de grup, amb la mestra voltant i ajudant a qui calga, i tindre a l’aula diferents espais per a satisfer les seues necessitat de joc i moviment, a tindre taules individuals, una mestra asseguda i l’exigència d’estar quiet, assegut i atent durant bona part de la jornada.

Han madurat tant en dos mesos?

I no cal parlar dels hàbits que es solen treballar a Infantil, i desaparéixen automàticament al pas a Primària: compartir materials, i, per tant, cuidar-los per a tots i totes, esmorzar tranquils i asseguts, recollir les joguines…

Des de que vaig acabar per primera vegada un curs d’Infantil 5 anys (no puc evitar usar P5), em pregunto: és necessari este canvi tan brusc? Les necessitats dels xiquets i xiquetes canvien tant? Si a Infantil els xiquets i xiquetes aprenen tantíssim (aprenen molt!), per què no es poden exportar les metodologies a Primer? Si es poden fer totes les coses que fem a Infantil amb alumnat tant jove, imagina’t quan van creixent, i guanyant autonomia!

Així que, motivada per estes reflexions, este curs vaig decidir ser tutora de Primer. Encara què, en realitat, el que fem és P6. 

Primera qüestió: què hem d’aprendre este curs?

És el primer que desconeixia. Per descomptat, Primària era per a mi, que no l’havia tastada mai, una experiència desconeguda totalment. Així que, vaig agafar el Currículum (sorprén veure que hi ha mestres que no l’han necessitat mai), i vaig començar a extreure continguts didàctics. Em va tranquilitzar veure que la major part dels continguts que es demanen per a Primer, sobre tot en Lecto-Escriptura i Matemàtiques, ja s’havien treballat a Infantil 5 anys. D’acord, doncs això sé fer-ho! Hi ha altres àrees, com les ciències naturals i les ciències socials, o els valors cívics i socials, on tampoc es veia difícil, des d’una visió dels xiquets i xiquetes a final de curs de 5 anys, assolir els continguts amb un curs complet per davant.

Llavors, no, els continguts no són els que demanen els canvis de metodologies.

IMG_7541La distribució de l’aula.

Cal tindre en compte que a una aula de Primària no actua només la tutora. Entren molts mestres especialistes, amb les seues metodologies, normalment acostumats al format de classe magistral i al treball de taula, individual. Calia, per tant, buscar un equilibri entre la meua visió i la possibilitat d’un altre tipus de treball. Així, vaig organitzar les taules en equips, al centre de l’aula, col·locades per poder atendre una explicació a la pissarra quan es donara el cas. A més, vaig organitzar les prestatgeries per poder tindre a mà els materials necessaris per als racons, organitzats en safates, per tal de treure’ls de manera fàcil per als moments de lliure circulació dins l’aula. Per descomptat, tots estos materials estan a l’abast dels xiquets i xiquetes, fomentant la seua autonomia i capacitat de decisió.

IMG_7816
No obstant, a més de les 5 taules d’equip, que es converteixen en 5 racons diferents, vaig organitzar al que podríem dir la perifèria de l’aula alguns racons que seran fixes al llarg del curs: el Carinyograma (us explico l’activitat en un proper post), el racó d’ordinadors, la biblioteca d’aula, el racó d’art i la taula de les estacions.

Quines metodologies utilitzaré?

El procés d’extracció dels continguts del Currículum va ser com una revelació. Va marcar el pas entre “vull fer quelcom semblant al que faria a Infantil” i la visió clara de com puc treballar cadascuna de les àrees, i cadascun dels continguts, respectant els ritmes individuals i el moment en el que es troba cada alumne o alumna, basant-me en el treball que normalment realitzo a Infantil. Tal com anava redactant continguts, anava veient les activitats a realitzar en racons, en Projectes de Treball, en tallers, o a les aules temàtiques (tenim a l’escola una aula amb materials manipulatius de Matemàtiques i un laboratori per a les Ciències Naturals i les Ciències Socials).

IMG_7590Així, treballem la major part del temps en racons, de lliure elecció i circulació. De vegades amb el grup complet, o de vegades amb només mig grup, si tenim disponible una persona de suport per a desdoblar. Distribuïm el treball d’esta manera per a les sessions de llengües (valencià i castellà) i de matemàtiques. El que faig és idear activitats manipulatives per a treballar els diferents continguts. Dos d’eixes activitats necessiten més guia, i les portem les dos mestres que estem amb el grup desdoblat. La resta són molt autònomes, o ja les hem treballat amb l’ajuda d’una persona adulta anteriorment.

IMG_8138Les àrees de Ciències Naturals i Ciències Socials les treballem mitjançant Projectes de Treball, un de cada àrea.

A més, tota l’escola realitza una sessió de tallers a la setmana, intercicle, de lliure elecció.

I, què passa? Que no fem mai treball individual, exercicis escrits i demés? Per descomptat, llibres de text no en tenim. Però sí que realitzem alguna fitxa en paper. Els Projectes de Treball de socials i naturals, es plasmen en àlbums o Lap-Books, depenent del tema, i de llengües i de matemàtiques realitzem un exercici setmanal en paper, amb el format que podríem denominar “tradicional”, per tal de simbolitzar tot el treball manipulatiu que s’ha realitzat als racons al llarg de la setmana. Res més.

I, què tal està funcionant, després de dos mesos?

La veritat és que falta molt per a que siga el format d’escola que jo entenc que hauria de ser. Falta llibertat per a fer un joc més mogut quan ho necessiten, falta poder ocupar altres espais del centre sense haver d’anar tot el grup a la vegada, falta flexibilitat en l’horari… Falten moltes coses. Però, es tracta d’una passa molt gran, sabent el context en el que ens trobem i del punt del que partim.

Però allò cert és que jo m’ho estic passant genial, i, encara més important, l’alumnat també. Els xiquets i xiquetes venen contents a classe. Acullen qualsevol nova proposta amb entusiasme, i estan treballant als racons moltíssim, sense que ningú haja de manar-ho. Al temps, jo em puc dedicar a atendre a cada alumne o alumna de manera individual, apropar-me a tots ells, cadascú en un moment diferent, conèixer-los, analitzar els avanços, i, sobre tot, oferir més ajuda a qui més la necessita. I estem aprenent tots molt: l’alumnat i jo. Crec que jo més que ells i elles!

_______________

Este curso hago P6

Normalmente, en las escuelas, o al menos en las que yo he estado, el ciclo de Infantil y el de Primaria son como dos universos paralelos. A Infantil, aún con metodologías más o menos tradicionales, se trabaja de una manera más arriesgada: se prueban metodologías diferentes, se realizan asambleas, se hacen talleres, se globalizan contenidos, se hacen Proyectos de Trabajo, se manipula, se hacen rincones, se deja espacio al juego simbólico, se fomenta la participación de las familias… Cualquier maestra de Infantil se reconocerá utilizando alguna de estas técnicas.

Pero es que incluso las distribuciones de las aulas son diferentes de Infantil a Primaria. Los niños y niñas pasan, en dos meses que dura el verano, de estar sentados en mesas de grupo, con la maestra rodando y ayudando a quién haga falta, y tener en el aula diferentes espacios para satisfacer sus necesidad de juego y movimiento, a tener mesas individuales, una maestra sentada y la exigencia de estar quieto, sentado y atento durante buena parte de la jornada.

Han madurado tanto en dos meses?

Y no hace falta hablar de los hábitos que se suelen trabajar en Infantil, y desaparecen automáticamente al paso a Primaria: compartir materiales, y, por lo tanto, cuidarlos para todos y todas, almorzar tranquilos y sentados, recoger los juguetes…

Desde que acabé por primera vez un curso de Infantil 5 años (no puedo evitar utilizar P5), me pregunto: es necesario este cambio tan brusco? Las necesidades de los niños y niñas cambian tanto? Si a Infantil los niños y niñas aprenden tantíssimo (aprenden mucho!), por qué no se pueden exportar las metodologías a Primero? Si se pueden hacer todas las cosas que hacemos en Infantil con alumnado tanto joven, imagínate cuando van creciendo, y ganando autonomía!

Así que, motivada por estas reflexiones, este curso decidí ser tutora de Primero. Aunque, en realidad, lo que hacemos es P6. 

Primera cuestión: qué tenemos que aprender este curso?

Es lo primero que desconocía. Por supuesto, Primaria era para mí, que no la había probado nunca, una experiencia desconocida totalmente. Así que, cogí el Currículum (sorprende ver que hay maestros que no lo han necesitado nunca), y empecé a extraer contenidos didácticos de él. Me tranquilizó ver que la mayor parte de los contenidos que se piden para Primero, sobre todo en Lecto-Escritura y en Matemáticas, ya se habían trabajado en Infantil 5 años. De acuerdo, pues esto sé hacerlo! Hay otras áreas, como las ciencias naturales y las ciencias sociales, o los valores cívicos y sociales, donde tampoco se veía difícil, desde una visión de los niños y a niñas a final de curso de 5 años, lograr los contenidos con un curso completo por delante.

Entonces, no, los contenidos no son los que piden los cambios de metodologías.

La distribución del aula.

Hay que tener en cuenta que en una aula de Primaria no actúa sólo la tutora. Entran muchos maestros especialistas, con sus metodologías, normalmente acostumbrados al formato de clase magistral y al trabajo de mesa, individual. Hacía falta, por lo tanto, buscar un equilibrio entre mi visión y la posibilidad de otro tipo de trabajo. Así, organicé las mesas en equipos, en el centro del aula, colocadas para poder atender una explicación en la pizarra cuando se diera el caso. Además, organicé las estanterías para poder tener a mano los materiales necesarios para los rincones, organizados en bandejas, para sacarlos de manera fácil para los momentos de libre circulación dentro del aula. Por supuesto, todos estos materiales están al alcance de los niños y niñas, fomentando su autonomía y capacidad de decisión.

No obstante, además de las 5 mesas de equipo, que se convierten en 5 rincones diferentes, organicé en lo que podríamos denominar la periferia del aula algunos rincones que serán fijos a lo largo del curso: el Cariñograma (os explico la actividad en un próximo post), el rincón de ordenadores, la biblioteca de aula, el rincón de arte y la mesa de las estaciones.

Qué metodologías utilizaré?

El proceso de extracción de los contenidos del Currículum fue como una revelación. Marcó el paso entre “quiero hacer algo parecido a lo que haría en Infantil” y la visión clara de cómo puedo trabajar cada una de las áreas, y cada uno de los contenidos, respetando los ritmos individuales y el momento en el que se encuentra cada alumno o alumna, basándome en el trabajo que normalmente realizo a Infantil. Tal como iba redactando contenidos, iba viendo las actividades a realizar en rincones, en Proyectos de Trabajo, en talleres, o en las aulas temáticas (tenemos en la escuela una aula con materiales manipulativos de Matemáticas y un laboratorio para las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales).

Así, trabajamos la mayor parte del tiempo en rincones, de libre elección y circulación. A veces con el grupo completo, o a veces con sólo medio grupo, si tenemos disponible una persona de apoyo para desdoblar. Distribuimos el trabajo de esta manera para las sesiones de lenguas (valenciano y castellano) y de matemáticas. Lo que hago es idear actividades manipulativas para trabajar los diferentes contenidos. Dos de esas actividades necesitan más guía, y las llevamos las dos maestras que estamos con el grupo desdoblado. El resto son muy autónomas, o ya las hemos trabajado con la ayuda de una persona adulta anteriormente.

Las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales las trabajamos mediante Proyectos de Trabajo, uno de cada área.

Además, toda la escuela realiza una sesión de talleres a la semana, interciclo, de libre elección.

Y, que pasa? Que no hacemos nunca trabajo individual, ejercicios escritos y demás? Por supuesto, libros de texto no tenemos. Pero sí realizamos alguna ficha en papel. Los proyectos de Trabajo de sociales y naturales, se plasman en álbumes o Lap-Books, dependiendo del tema, y de lenguas y de matemáticas realizamos un ejercicio semanal en papel, con el formato que podríamos denominar “tradicional”, para simbolizar todo el trabajo manipulativo que se ha realizado a los rincones a lo largo de la semana. Nada más.

Y, que tal está funcionando, después de dos meses?

Bien es verdad que falta mucho para que sea el formato de escuela que yo entiendo que tendría que ser. Falta libertad para hacer un juego más movido cuando lo necesitan, falta poder ocupar otros espacios del centro sin tener que ir todo el grupo a la vez, falta flexibilidad en el horario… Faltan muchas cosas. Pero, se trata de un paso muy grande, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos y el punto del que partimos.

Pero lo cierto es que yo me lo estoy pasando genial, y, todavía más importante, el alumnado también. Los niños y niñas venden contentos en clase. Acogen cualquier nueva propuesta con entusiasmo, y están trabajando a los rincones muchísimo, sin que nadie tenga que mandarlo. Al tiempo, yo me puedo dedicar a atender a cada alumno o alumna de manera individual, acercarme a todos ellos, cada cual en un momento distinto, conocerlos, analizar los avances, y, sobre todo, ofrecer más ayuda a quien más la necesita. Y estamos aprendiendo todos mucho: el alumnado y yo. Creo que yo más que ellos y ellas!

Hi ha 3 comentaris

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s